ผู้สอน > Jirayu Chai

Jirayu Chai

ประสบการณ์บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก กว่า 9 ปี ให้กับหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอื่นๆ

การศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2)

การทำงาน


อื่นๆ


© Copyrights 2022 Codexlearn